Opiniestuk: Discriminatie van ouderen?

Opiniestuk: Discriminatie van ouderen?

Op 29 november 2017 schreef Geert Messiaen (secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en auteur) in een opiniestuk “Wij zijn niet klaar om de vergrijzing op te vangen” Hieruit bleek dat een coherent ouderenbeleid in ons land (en andere Europese landen) ontbreekt. Een uitgebreide discussie hieromtrent wordt al te vaak uitgesteld.

Op 17 juli 2018 schreef de media dat de ziekteverzekering vanaf december twee keer vier sessies zal terugbetalen bij de psycholoog, maar… slechts tot de leeftijd van 64 jaar.

Boekhoudersmentaliteit versus de mens

Voor alle duidelijkheid: de ziekenfondsen pleiten er al jaren voor dat psychologische hulp zou worden terugbetaald voor iedereen. Dat dit nu niet geldt voor 65-plussers is wel een bittere pil!

Volgens de woordvoerder van het kabinet van de minister van Volksgezondheid heeft de minister gekeken hoe ze het budget op de best mogelijke manier kon inzetten. Later kunnen er dan eventueel extra middelen worden vrijgemaakt om de doelgroep uit te breiden. Een bijkomend argument voor de leeftijdsgrens is dat het bestaande aanbod aan eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen een aparte aanpak zou nodig hebben.
Dat laatste kan misschien statistisch wel zo zijn, maar het leven is nu eenmaal een continuüm. Tenzij men plots getroffen wordt door een ongeval of ziekte, is er geen enkele reden om aan te nemen dat de psychologische noden totaal veranderen bij het bereiken van de 65ste verjaardag.

Het is dus onaanvaardbaar dat de overheden de middelen voor het bejaardenbeleid zouden verminderen. Zo bouwen steeds meer rusthuizen in Vlaanderen hun animatiefunctie af en laat het nu dat zijn dat de mensen nog wat opvrolijkt.

In een rapport van het federaal kennis-centrum voor de gezondheidszorgen pleit men voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van volwassenen naar ouderen . Het is dus bekend dat de nood aan geestelijke ondersteuning zeer groot is bij deze groep.

Maar zolang er geen fatsoenlijke budgetten voor de ouderenzorg zijn, zal het probleem nooit opgelost raken. De vergrijzing van de bevolking en het tekort aan de nodige professionals worden dé achillespees van de gezondheidszorg. En helaas kampt zo’n 15% van de 60-plussers in ons land met psychische problemen.

Volgens een studie van de VN en de ouderenorganisatie Help Age staat België pas op de 28ste plaats op 91 landen voor het inzetten op de oudere bevolking.

Een denkpiste die momenteel volop in Nederland wordt uitgewerkt, is de Positieve Gezondheid: het compleet herdenken van de gezondheidszorg, waarbij niet meer in de eerste plaats wordt gekeken naar wat de dokter zegt, maar naar wat de mensen zelf belangrijk vinden. De éénzijdige aandacht voor de technische aspecten gaat nu ten koste van de relationele kant van de verzorging. Hoeft het dan te verwonderen dat veel bejaarden geen zin meer zien in hun leven?

Ook in andere sectoren stellen zich problemen.

Na 65 en steeds aan de arbeid heeft men geen recht meer op volgende uitkeringen in het kader van de Sociale Zekerheid: ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering en een uitkering voor tijdskrediet. Maar wie ouder is dan 65 mag onbeperkt bijverdienen! Hij of zij krijgt echter geen uitkering bij ziekte of ongeval. Een wetsvoorstel wil ook voor 65-plussers een (recht op) arbeidsongeschiktheidsuitkering invoeren. Dat er een regeling komt staat vast maar een datum dat de maatregel in voege treedt is nog steeds niet bekend.

Wat de verzekeringen betreft loopt de arbeidsongevallenverzekering nog door evenals de hospitalisatieverzekering, maar afhankelijk van de verzekeraar kan men niet meer aansluiten voor bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering of een tandverzekering.

Er bestaat geen mirakeloplossing.

De vergrijzing is een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg, niet alleen ins ons land, maar waar ook ter wereld.

Nog al te vaak wordt er geen rekening gehouden met de adviezen van de Federale adviesraad voor ouderen, net als van deze van de Vlaamse adviesraad voor ouderen. Oudere mensen hebben even goed recht op kwalitatieve psychologische zorg als andere. De overheden moeten zich meer focussen op het uitbouwen van het aanbod voor 65-plussers en het maken van een geïntegreerd geheel op alle domeinen.

Gezondheid omvat veel meer dan alleen maar de afwezigheid van ziekte en pijn. Gezondheid omvat ook zaken als:

  • mentaal goed functioneren;
  • het ervaren van toekomstperspectief en acceptatie;
  • het ervaren van kwaliteit van leven;
  • en goede sociale contacten en relaties, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, het hebben van betekenisvol werk en het dagelijks functioneren.

Dat zijn niet noodzakelijk zaken die veel geld kosten. Wederzijds respect voor elke generatie, voor elke mens, is belangrijk! Ook dat aspect moet meer aan bod komen in de opvoeding en tijdens de verschillende opleidingen. 


Info?
Geert Messiaen l Tel. 051 20 07 07 l geert_messiaen@hotmail.com l www.geert-messiaen.be

Like ons op facebook

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy